FRESH

Sunday, August 19, 2012

Gtalk မွဖုန္းေခၚနည္းကုတ္မ်ား

Voip လို႔ေခၚတ႔ ဲ service ေတြ Aရမ္းကို ေခတ္စား လာပါတယ္။ Aင္မတန္မွ ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔
ဆက္သြယ္မႈေတြကို Aင္တာနက္မွ တဆင္႔ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ႔တာ ၾကာပါျပီ
Aခုတစ္ခါမွာေတာ႔ နိုင္ငံ ၃၀ ကို
gtalk ကေန Aခမ႔ဲ Aကန္႔Aသတ္မရိွ ဆက္သြယ္နိုင္တဲ႔ နည္းလမ္းေလးကို
မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ ခင္ဗ်ာ။
ဆက္သြယ္လို႔ ရတ႔ဲ နိုင္ငံ ၃၀ ကို Aရင္ေျပာပါမယ္။
Country name - Country code - Dialing code
Argentina AR +54
Australia AU +61
Austria AT +43
Belgium BE +32
Canada CA +1
Chile CL +56
China CN +86
Czech Republic CZ +420
Denmark DK +45
El Salvador SV +503
Finland FI +358
France FR +33
Germany DE +49
Hong Kong HK +852
Hungary HU +36
Ireland IE +353
Israel IL +972
Italy IT +39
Latvia LV +371
Lithuania LT +370
Luxembourg LU +352
Mexico MX +52
Netherlands NL +31
Norway NO +47
Peru PE +51
Poland PL +48
Romania RO +40
Slovakia SK +421
Slovenia SI +386
Spain ES +34
Sweden SE +46
Switzerland CH +41
United Kingdom GB +44
United States US +1
ဒီထဲမွာ ျမန္မာ န႔ ဲ စင္ကာပူ မပါလို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကသူမ်ား ဒီမာွ
စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါျပီ။
Aသံုးျပဳပံုကို ေAာက္မွာ တစ္ဆင္႔ခ်င္း ရွင္းျပထားပါတယ္။
1. Google Talk ကိုဖြင္႔ပါ။
2. ကိုယ္ဆက္ခ်င္တ႔ဲ ဖုန္းနံပါတ္ကို ပုံမွန္ gtalk address ေတြကို Add
သလိုပဲ add လုပ္ပါ။
3. A ဲလိုရိုက္တ႔ေဲ နရာမွာ နိုင္ငံကုဒ္၊ ေဒသကုဒ္ေတြကို ပါထည္႔ေပးရပါမယ္။
gmail.com ေနရာမွာ
talkster.gtalk2voip.com ကို ျပင္ဆင္ရိုက္ထည္႔ေပးပါ။
(phonenumber@talkster.gtalk2voip.com)
Uပမာ: for UK, use 442071234567@talkster.gtalk2voip.com or for USA , use
12125551212@talkster.gtalk2voip.com
4.Talkster မွ ေပးပို႔တ႔ ဲ confirmation ကို instructions ေတြနဲ႔ A တူ
ျမင္ရပါလိမ္႔မယ္။ တဘက္မွ
သင္ဆက္သယြ ္ခ်င္တ႔သဲ ူသုံးဖို႔ local Talkster number တစ္ခုကို ရရိွလာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔A ေနန႔ ဲ
A ဲဒီနံပါတ္ကို ဖုန္းျပန္ေခၚဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မရွင္းတဲ႔
သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိလို႔
ထပ္ေျပာျပပါမယ္။ A ဲဒီ နံပါတ္က ကိုယ္႔ ဂ်ီေတာ႔A ိုင္ဒီကို A ဲဒီသူက A
ဲဒီနိုင္ငံကေန ဖုန္းျပန္ေခၚလို႔
ရေAာင္ စီစU္ထားတာပါ။ Call back system သံုးဘူးတဲ႔သူဆို သိပါတယ္။ ကိုယ္က ဒီကေန
ေခၚလိုက္တာန႔ဲ သူ႔ဖုန္းမွာ Aဲဒီ နံပါတ္ေပၚပါတယ္။ ဆယ္စကၠန္႔ျပီးလို႔
က်သြားတာနဲ႔ သူက Aဲဒီ နံပါတ္ကို
ျပန္ေခၚလိုက္ရုံပါပဲ။ လယြ ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သူ႔ဖုန္းမွာ နံပါတ္မေပၚရင္
ကယို္ ္က တနည္းနည္းန႔ ဲ
ပို႔ေပးေပါ႔ဗ်ာ။ ဂ်ီေမးလ္ ကိုေတာ႔ Aျမဲ Aြန္ထားဖို႔ လိုပါမယ္။
5. တကယ္လို႔ mobile phone ကိုဆက္တာျဖစ္ခဲ႕မယ္ဆုိရင္, သူ႔Aေနနဲ႕ SMS ကတစ္ဆင္႔
သင္႔ကိုျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ Talkster call-in number
တစ္ခုကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မရေသးဘူးဆိုရင္
Talkster number ကို IM ဒါမွမဟုတ္ email နဲ႔ေပးပို႔နိုင္ပါတယ္။
Make calls from your Google Talk
1. Google Talk Contact List က ကိုယ္ဆက္ခ်င္တဲ႔ နံပါတ္ကို select လုပ္ပါ
2. Call button ကို Click လုပ္ျပီး စတင္ေခၚဆိုပါ။
3. Talkster က သင္ဆက္သြယ္လိုတဲ႕ နံပါတ္ကို gtalk ကတဆင္႔ ဆက္သြယ္ေပးပါလိမ္႔မယ္။
4. တကယ္လို႔ တဘက္လူက ဖုန္းကိုင္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ သူစကားေျပာဖို႔ Aားရဲ႕လား
ဆိုတာကို စစ္ေဆးဖို႕ 10
seconds Aခ်ိန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ဖုန္းခ်ျပီး သင္႔Aတြက္ ရထားတဲ႔
Talkster local phone
number ကို ျပန္ေခၚခိုင္းပါ။
5. သူျပန္ေခၚတာကို ေစာင္႔စားေနပါ။ (တကယ္လို႔ သူျပန္ေခၚရမယ္႔
သင္႔နံပါတ္ကို မသိေသးဘူးဆိုရင္
တစ္နည္းနည္းန႔ ဲ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ပါ)
6. သူျပန္ေခၚတ႔ဲ Aခ်ိန္ကစျပီး သင္႕Aေနနဲ႕ ၾကိဳက္သေလာက္ စကားေျပာဆိုလို႔
ရျပီျဖစ္ပါတယ္။
7. ျပီးသြားရင္ ဖုန္းခ်လိုက္ရံုပဲေပါ႔။
8. တဘက္လူကို Aဲဒီ Talkster call-in number ေလးကို သိမ္းထားဖို႔
သတိေပးပါ။ သူက သင္႔ Google
Talk ကို ဖုန္းန႔ေဲ ခၚဆိုလိုတိုင္း Aဲဒီ နံပါတ္ကို Aသုံးျပဳ ဆက္သြယ္နိုင္ပါျပီ။
no catches, no limits, and no conditions! လို႔ သူတို႔က ဆိုထားပါေၾကာင္းခင္ဗ်ား။
Helpful Hints
ဒီ service ေလးကို သံုးဖို႔ တဘက္လူမွ Caller ID
ကိုဖြင္႔ထားေပးဖုိ႔လိုပါမယ္။ ဒီနည္းလမ္းနဲ႕
တဘက္ကလူကို Aဲဒီ service မွ မွတ္မိသိရွိျပီး ဆက္သြယ္ေပးေနတာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။
login ေတြ password ေတြမလိုတဲ႕ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္နိုင္တဲ႕ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစခင္ဗ်ာ

Aေသးစိတ္ သိလိုေသးရင္ေတာ႔ www.talkster.com ကို သြားေရာက္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။
ျမန္မာမ်ား ဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ား။Search

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Powered by Blogger.